ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10   

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ

               วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตั... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

รับรางวัลผลงานดีเด่น Coding  “Coding Achievement Awards”ครั้งที่ 2/2566
รับรางวัลผลงานดีเด่น Coding “Coding Achievement Awards”ครั้งที่ 2/2566

             วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นำโดย นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยกา... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

บุญข้าวประดับดิน
บุญข้าวประดับดิน

วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศ... นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่ออ่านต่อ

บุญข้าวประดับดิน
บุญข้าวประดับดิน

วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศ... นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่ออ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การโค้ดดิ้งร่วมกับสะเต็มศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การโค้ดดิ้งร่วมกับสะเต็มศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง ไ... นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่ออ่านต่อ

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตตามคู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด Be smart say no drugs”
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตตามคู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด Be smart say no drugs”

วันที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้มอบหมายให้ นายรณกร รัตนะชัยธ... นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่ออ่านต่อ

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร... นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่ออ่านต่อ

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๖
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธ ที่  ๖ กันยายน  ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ๑ – ๓ และระดับชั้นประถมศึกษา... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp 2023) ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp 2023) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัทวดี ดวง... นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้มอบหมายให้ นางสาวสิรภัทร พ... นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่ออ่านต่อ

เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๑ (กลุ่ม๑๐)
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๑ (กลุ่ม๑๐)

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมมหกรรมการ... นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่ออ่านต่อ

ต้อนรับคุณครูคนใหม่
ต้อนรับคุณครูคนใหม่

       วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลว... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 098-164-9571
ดร.กรกช วรรณไชย
ดร.กรกช   วรรณไชยผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมือถือ ......................
นายประยงค์ พรมพิลา
นายประยงค์   พรมพิลาผอ.ร.ร.บ้านชาด
นายพรชัย บุญยืน
นายพรชัย   บุญยืนผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมือถือ : 0891521182Line: 0891521182ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ
นายสุริยา ฤาชากูล
นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา http://www.banton.ac.th เบอร์โทรศัพท์  0879739564 E-mail  suriya.s9564@gmail.com​
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
นายโอภาส สิงห์สีดา
นายโอภาส สิงห์สีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์86)ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา ชัยชนะเบอร์โทร 085-4590891 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
นายวิรุณพงศ์ สมชม
นายวิรุณพงศ์ สมชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา https://www.youtube.com/channel/UCTl_gGTk0Zvo-T9uRpJT2qg?view_as=subscriber  ...

ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เรื่อง รักแท้ (เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ)

คลิกเพื่อชม https://youtu.be/eDhMhHQBmX8?list=PLAS5d0VHqCStOECuqj0NvCYqnXQatDoRZ #ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง รักแท้ #โดยทีมงาน ศรีพิมลฟิล์ม เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ปีการศึกษา 2560 เรื่องย่อ         สมชาติและรัญจวนพบรักและแต่งงานกัน สองคนอยากมีลูกด้วยกันแต่แล้วเขาก็ไม่สมปรารถนาทำให้ต้องไปขอเด็กกำพร้าที่เขาเอามาทิ้งไว้ที่วัดม...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

แสดง 50 รายการ แบบสุ่ม

แสดงทั้งหมด
No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น